Neuropsykologi

Neuropsykologisia tutkimuksia tehdään kehityksen sekä erilaisten neurologisten ja neuropsykiatristen erityisvaikeuksien selvittämiseksi (esim. oppimisvaikeudet; kehitykselliset aivotoiminnan häiriöt, kuten autismijatkumot, tarkkaavuushäiriöt; neurologiset sairaudet ja vammat). Tutkimuksessa arvioidaan lapsen ja nuoren vahvuuksia sekä mahdollisia erityisvaikeuksia ja niiden vaikutusta toimintakykyyn, suoriutumiseen ja osallistumiseen.

Tutkimuksilla kartoitetaan kehityspiirteiden lisäksi tukitoimenpiteiden ja kuntoutuksen tarvetta ja mahdollisuuksia.

Tutkimukset tehdään testejä, haastattelua ja havainnointia käyttäen. Niissä selvitetään lapsen tai nuoren taidollisia valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, tunne-elämää, persoonallisuuden ja sosiaalisten taitojen kehitykseen liittyviä piirteitä, lapsen ja nuoren kykyä toimia ympäristön vaatimusten mukaisesti sekä kehitystä tukevien toimenpiteiden tarvetta.

Lapsille ja nuorille suunnatussa neuropsykologisessa kuntoutuksessa tuetaan lapsen tai nuoren itsetuntoa ja uskoa omaan yrittämiseen. Lisäksi harjoitellaan toimintoja, jotka tuottavat arkitoimissa vaikeutta. Asiakasta ohjataan käyttämään vahvoja taitojaan. Kuntoutuksessa harjoitellaan yleisiä oppimistekniikoita sekä kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Neuropsykoterapeuttisesti suuntautuneessa kuntoutuksessa tutkitaan yhdessä lapsen tai nuoren kanssa hyvinvointia rajoittavia epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyttä omiin tunnekokemuksiin ja valittuihin toimintatapoihin.

Niin tutkimukset kuin kuntoutuskin toteutetaan yhteistyössä lapsen ja nuoren lähipiirin kanssa sekä vastaanotolla että tarvittaessa kuntoutujan arkiympäristöissä.

 

Psykologi

Oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa tavoite on tukea koulunkäyntiä kokonaisvaltaisesti. Kuntoutus on mm. oppimisvalmiuksien vahvistamista, taitoihin jääneiden aukkojen paikkaamista, sopivien oppimistapojen harjoittelua, koulumotivaation ja itseluottamuksen tukemista, läksyjen teon tukemista sekä oppimisympäristön muokkaamista yhteistyössä koulun kanssa.

Psykologisia tutkimuksia tehdään kehityksen ja erityisvaikeuksien arvioimiseksi (esim. kouluvalmius, oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet, sosiaaliset vaikeudet). Tutkimuksissa arvioidaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja vaikeuksia, oppimiskykyä ja toimintakykyä. Tutkimusmenetelminä käytetään testejä, kyselylomakkeita, haastattelua ja havainnointia. Tutkimuksen perusteella otetaan kantaa vaikeuksien syyhyn (mm. diagnostiikan tueksi) ja suunnitellaan tukitoimia mm. kouluun, päiväkotiin ja kotiin.

Niin tutkimukset kuin kuntoutuskin toteutetaan yhteistyössä lapsen ja nuoren lähipiirin kanssa.

Tuula Saarimäki, PsL

040 705 3596

Laillistettu psykologi, 1987
Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, 2003
Neuropsykoterapian pätevyys, 2014
Työnohjaajapätevyys, 2001

Työkokemus ja erityisosaaminen lasten ja nuorten neuropsykologisesta kuntoutuksesta: Psykologiksi valmistumisen jälkeen (1987) olen työskennellyt kasvatus- ja perheneuvolapsykologina, eri tehtävissä sosiaalitoimessa sekä psykologina vammaishuollossa niin lasten, nuorten kuin aikuisten kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen moniammatillisissa työryhmissä. Päätoimisena ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2001. Erikoistumiskoulutuksen jälkeen olen hankkinut lisäkoulutusta ja kokemusta erityisesti neuropsykiatristen erityisvaikeuksien tunnistamisesta ja kuntoutuksesta. Toteutan kuntoutusta suomen kielellä.

 henkilot Tuula Saarimaki 2

Susanna Salomäki, PsM

050 537 3353

Psykologi 2005
Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi 2019
Tohtorikoulutettava

Työkokemus lasten ja nuorten arvioinnista ja kuntoutuksesta: Lasten ja nuorten neurologisten erityisvaikeuksien arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu erikoissairaanhoidossa. Oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksessa. Erityisosaamisena oppimisvaikeudet, sosiaaliset vaikeudet, autismikirjon häiriöt, keskosuus.

 Susanna Salomaki