Psykoterapia

Olen Katri Tikkakoski, lasten ja nuorten psykoterapiaan erikoistunut kognitiivinen psykoterapeutti ja psykologi. Tarjoan sekä lyhyitä että pitkiä psykoterapioita suomenkielellä pääasiassa lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Kuntoutusasema Kompassissa käytössäni on tilava ja viihtyisä terapiahuone, jossa on huomioitu eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet.

Kognitiivinen psykoterapia tarjoaa näyttöön perustuvaa hoitoa monentyyppisiin ongelmiin, esim. masennukseen ja eri ahdistuneisuushäiriöihin kuten yleistyneeseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen jännittämiseen, pelkoihin, pakko-oireisiin ja traumaperäiseen stressihäiriöön. Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti tutkivat kunnioittavasssa ja tasavertaisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ongelmallisia tilanteita ja kokemuksia sekä niihin liittyviä tunteita, uskomuksia, kehoreaktioita ja käyttäytymistä. Tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin omaa käyttäytymistään ja kokemusmaailmaansa ja löytämään tapoja muuttaa näitä käytännössä.

MILLAINEN PSYKOTERAPEUTTI OLEN?


Psykoterapian alkuvaiheessa pyrin saamaan käsityksen asiakkaan keskeisistä pulmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, elämäntilanteesta ja psykoterapiaan liittyvistä odotuksista. Määrittelemme terapian tavoitteet, joita seuraamme säännöllisesti. Tärkeässä roolissa on myös luottamuksellisen, tutkivan yhteistyösuhteen rakentaminen. Psykoterapeuttina olen aktiivinen, läsnäoleva ja helposti lähestyttävä. Itselleni on tärkeää, että asiakas voi kokea olevansa arvokas ja hyväksytty. Pyrin löytämään asiakkaan vahvuudet ja antamaan positiivista palautetta pienistäkin edistysaskelista. Terapiaistunnoillani sovellan monipuolisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä, kuten itsehavainnointia, ajatusten tutkimista, kehollisia harjoituksia, altistamista ja psykoedukaatiota. Terapiaprosessiin liittyy usein myös käyntien välillä suoritettavia välitehtäviä. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessäni sovitan työskentelyni kehityssensitiivisesti asiakkaan kehitystason ja ikävaiheen mukaan.


Lasten kognitiivinen psykoterapia (alle 13-vuotiaat)

Lasten kognitiivisessa psykoterapiassa työskentelytavat ja -menetelmät sovitetaan lapsen kehitysvaiheeseen ja ikätasoon. Lasten kanssa työskentely onkin toiminnallista ja siinä hyödynnetään niin leikkiä, satuja kuin pelejä. Terapiassa tutkitaan, miten lapsen pulmat näkyvät tunteiden, ajatusten, käyttäytymisen ja kehoreaktioiden tasolla ja millaisia selviytymis- tai suojautumiskeinoja lapsi käyttää. Tavoitteena on vaikuttaa mielensisäisiin prosesseihin, joiden kautta lapsi tulkitsee ja arvioi itseään, läheisiään ja ympäröivää maailmaa. Lasten psykoterapiaan kuuluu aina työskentely vanhempien tai muiden lähiaikuisten kanssa, minkä tarkoituksena on tukea vanhemmuutta ja sitä kautta auttaa vanhempia tukemaan lapsensa kehitystä ja terapiaprosessia.
Lapsen kognitiivinen terapia voi olla lyhytkestoista, keskittyen tiettyihin pulmiin tai oireisiin (esim. yksittäinen traumaattinen kokemus, pitkittynyt suru tai lievä ahdistuneisuus). Jos lapsen oireet ovat pidempikestoisempia ja vakavampia, voidaan tarvita 1-3 vuotta kestävää pidempää terapiaa. Lapsen psykoterapiassa voidaan keskittyä tunnesäätelytaitojen tukemiseen, sosiaalisiin ongelmanratkaisukeinoihin ja vuorovaikutustaitoihin sekä haitallisten ydinuskomusten ja ajatusten tutkimiseen. Menetelminä voidaan käyttää mm. opettamista, altistamista, rentoutusta ja erilaisia harjoituksia ja kokeiluja arkielämässä.

Nuorten kognitiivinen psykoterapia (yli 13-vuotiaat)

Nuorten kohdalla terapian alussa korostuu tutkivan ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentuminen. Terapeutti voi toimia ikään kuin valmentajana, joka tarjoaa neutraalia tietoa ja kokemusta, ollen kuitenkin nuoren perhetilanteen ulkopuolella. Lapsiin verrattuna nuorilla on laajempi tietopohja ja kehittyneempi kyky mm. käsitteelliseen ajatteluun, mikä mahdollistaa kognitiivisten menetelmien monipuolisemman ja tehokkaamman käytön. Usein nuoret ovat halukkaita kokeilemaan uusia taitoja ja omaksumaan tietoa. Nuorten psykoterapiaan kuuluu yleensä harvajaksoinen työskentely vanhempien kanssa, esim. nuoren ja vanhempien yhteiskäyntien muodossa. Terapian onnistumisen kannalta on tärkeää, että myös vanhemmat näkevät nuoren terapian mielekkäänä ja ovat tarvittaessa nuoren tukena terapiaprosessin aikana. Myös nuorten kohdalla psykoterapian pituus riippuu mm. ongelmien ja oireiden luonteesta, kehityksellisistä tekijöistä sekä nuoren kokonaistilanteesta.

 

Katri Tikkakoski
040 646 4227

 

PSYKOTERAPIAN TOTEUTUSTAVAT

Itselläni on Kelan kanssa voimassa oleva sopimus VLK:n yksilöpsykoterapian tuottamisesta v. 2023-2024. Sopimus kattaa seuraavien kuntien asukkaat: Salo, Sauvo, Somero, Kemiönsaari, Koski Tl, Marttila, Paimio

Pääasiallinen kohderyhmäni: lapset ja nuoret

Työskentelykieli: suomi
Jonotilanne: tiedustele vapaita ja vapautuvia terapiapaikkoja

Lisätietoa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta löydät täältä

Kuntoutuspsykoterapiaa voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan 16-67-vuotiaalle, jonka työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi (esim. masennus, ahdistuneisuus, työuupumus, pakko-oireet). Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena onkin opintojen edistyminen tai työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen. Nuorten kuntoutuspsykoterapiaan liittyy yleensä vanhemman ohjauskäyntejä. Lisätietoja kuntoutuspsykoterapiasta löydät täältä
Pääasiallinen kohderyhmäni: 16-vuotta täyttäneet nuoret ja nuoret aikuiset.

Jonotilanne: tiedustele vapaita ja vapautuvia terapiapaikkoja.

Itselläni on Varhan kanssa voimassa oleva sopimus seuraavien psykoterapiapalvelujen tarjoamisesta:

lapset: pitkä ja lyhyt kognitiivinen psykoterapia, lyhyt altistushoito

nuoret (13-17-vuotiaat): pitkä ja lyhyt (esim. Tf-KKT) kognitiivinen psykoterapia, lyhyt psykoterapia altistushoidolla
aikuiset (yli 17-vuotiaat): pitkä ja lyhyt kognitiivinen psykoterapia, lyhyt psykoterapia altistushoidolla
Jonotilanne: tiedustele vapaita ja vapautuvia terapiapaikkoja

Psykoterapia voi toteutua esim. vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Tarjoan sekä lyhyitä että pidempiä psykoterapiajaksoja asiakkaan tarpeen mukaan. Tiedustele vapaita ja vapautuvia terapiapaikkoja.

TYÖKOKEMUS JA ERITYISOSAAMINEN

 • psykologi v. 1996-2000 lukuisilla sopeutumisvalmennuskursseilla, mm. dysfasialapset perheineen ja aivohalvaukseen sairastuneet
 • perheneuvolapsykologi v. 2000-2022: ohjaus, arviointi ja yksilö- ja ryhmämuotoinen hoidollinen työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa, sisältäen työskentelyn lasten kehityksellisten pulmien ja perheen kriisi- ja muutostilanteiden parissa (esim. ero, uusperhe, vanhemman menetys). 
 • psykoterapiakokemusta alk. v. 2017: aluksi koulutuspsykoterapioiden muodossa ja v. 2021 lähtien varsinaisia psykoterapioita lasten, nuorten ja aikuisten parissa
 • psykoterapian yksityisvastaanotto v. 2021 lähtien osa-aikaisesti ja v. 2023 lähtien kokopäiväisesti

Psykoterapiakokemusta minulla on mm. masennuksen, yleisen ahdistuneisuuden, pelkojen, ihmissuhdevaikeuksien, pakko-oireiden, traumojen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja valikoivan puhumattomuuden hoidosta. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani ovat etenkin traumat, pakko-oireet ja pelot kuten oksennuspelko. Psykoterapiakoulutukseni lopputyönä perehdyin oksennuspelon hoitoon kognitiivisella käyttäytymisterapialla. Ylläpidän ammattitaitoani kouluttautumalla, seuraamalla alan kirjallisuutta sekä työnohjauksen avulla.

 

KOULUTUS

  • traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian (Tf-KKT) (2023)
  • somaattinen sairaus ja psykoterapia -seminaari (2022)
  • hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) peruskurssi (2021)
  • kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttikoulutus 70 op (2017-2020)
  • useita lyhyitä menetelmäkoulutuksia (2002-2018)
  • Perhearviointi -koulutus (2015)
  • Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmänohjaus- ja kotikäyntikoulutukset (2015-2016)
  • kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus (2001-2002)
  • psykologian maisterin tutkinto (1994-2000)

   Ammattioikeuteni voit tarkistaa täältä.

 Katri