TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 14.8.2018 (päivitetty 1.12.2022).


__________________________________

 1. Rekisterien pitäjät

Kuntoutusasema Kompassissa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit ja psykoterapeutti.

Kuntoutusasema Kompassi

Salorankatu 5-7, 24240 SALO

Fysioterapeutti Jenni Mehtälä-Moilanen 

 1. 040 533 6824, jenni.mehtala-moilanen@kuntoutusasemakompassi.fi

Toimintaterapeutti Sanna Fredriksson 

p.040 502 5512, sanna.fredriksson@kuntoutusasemakompassi.fi

Toimintaterapeutti Karoliina Vähä-Kouvola

 1. 0400 587 619, karoliina.vaha-kouvola@kuntoutusasemakompassi.fi

Puheterapeutti Mia Vainio

 1. 045 180 2633, mia.vainio@kuntoutusasemakompassi.fi

Psykoterapeutti Katri Tikkakoski

 1. 040 646 4227, katri.tikkakoski@kuntoutusasemakompassi.fi
 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Kukin itsenäinen ammatinharjoittaja vastaa omasta asiakasrekisteristään, lisäksi jokaisella on myös oma henkilökohtainen tietosuojaseloste. Yhteyshenkilö on terapeutti, jonka yhteystiedot löytyvät kohdasta 1 tai osoitteesta kuntoutusasemakompassi.fi.

 1. Rekisterin nimi


Terapeutti ______________________:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 
Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään Diarium
asiakastietojärjestelmään. Sähköisistä potilastietojärjestelmistä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma.
Henkilötietolain (523/99) mukaan on annettava tieto rekisteröidylle.
Asiakastietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun sekä laadun varmistamiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö


Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten.
Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Asiakasrekisteri sisältää:

 • Asiakkaan ja huoltajan nimi
 • Asiakkaan henkilötunnus 
 • Yhteystiedot
 • Asiakkaan lähettävän tahon kuntoutusta koskevat lausunnot ja kuntoutussuunnitelmat
 • Kelan tai muun maksavan tahon päätös kuntoutuksesta
 • Käyntitiedot ja kirjaamiset liittyen kuntoutukseen
 • Muiden yhteistyötahojen esim. päiväkodin, koulun kuntoutukseen liittyviä tietoja

Lait: Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999), Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992), EU:n tietosuoja-asetukset (2016/679).

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään/ huoltajalta sekä asiakkaan luvalla häntä hoitavalta tai kuntoutuksen maksavalta taholta. Tutkimuksen ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan yhteydessä muodostuneet tiedot lisätään asiakasrekisteriin. 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 13§ Potilaslaki) ja henkilökunnalla ja terveyden huollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Potilastietoja voidaan luovuttaa asiakkaan/ hänen huoltajansa suostumuksella tai mikäli asiasta on laissa erikseen säädetty.

Kun rekisteröity tulee lääkärin lähetteellä, lähettäneelle lääkärille sekä maksavalle taholle lähetetään palaute rekisteröidyn hoidosta.
Palaute pitää sisällään:

 • Rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus
 • Alkutilanne / tulosyy
 • Terapeuttien toteuttamat tutkimukset
 • Diagnoosi
 • Terapiasuunnitelma ja toteutus
 • Lopputilanne ja jatkosuunnitelma
 • Rekisteröidyn oman arvion omasta hyvinvoinnista ennen ja jälkeen palvelun

Tietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Suostumukset on kirjattu asiakkaan/ huoltajan allekirjoittamalle Terapiasuunnitelma -lomakkeelle.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 2. Manuaalinen aineisto

Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja lukitussa arkistokaapissa, jonka käyttöoikeus vain rekisterin pitäjällä. 


 1. ATK:lla käsiteltävät tiedot
  Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan ylläpitämään tietokantaan. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä palomuurein ja muin teknisin toimenpitein. Henkilökunnalla ei ole käyttäjätunnuksia, joilla tietoja voisi selata muualta kuin ohjelman kautta. Jokaisesta lomakkeen avauksesta tallentuu tietokantaan merkintä siitä, kuka katsoi henkilön tietoja. Työntekijöiden käyttöoikeudet asiakasrekisteritietoihin on määritetty siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.

10 Tarkastusoikeus


Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa (Henkilötietolaki 523/1999 26§). Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Henkilötietojen tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa.

Asiakkaalla on vapaa pääsy kaikkiin Kantaan siirrettyihin omiin potilastietoihin Omakanta – rekisteröitymisensä kautta.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon oikaisua (Henkilötietolaki 29§). Oikaisuvaatimuksen voi esittää henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei luovuteta eikä käytetä muihin tarkoituksiin.


Rekisteröity voi kieltää terapeuttia lähettämästä hänelle sähköpostia.