Toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät asiakkaat, joilla on vammautumisesta, sairaudesta tai elämäntilanteesta johtuvia vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toimista ja leikistä. Lasten toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia, kykyjä ja taitoja, joita lapsi tarvitsee arkielämässään. Lasten toimintaterapian tavoitteena onkin tukea lapsen kokonaiskehitystä ja omatoimisuutta sekä itsetuntoa niin, että rajoituksistaan huolimatta lapsi oppii leikkimään ja olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, sekä oppii itsestä huolehtimisen keinoja yksilöllisen kehityksensä mukaisesti.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapiatutkimuksiin, sekä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Terapian tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja vanhempien tai huoltajien kanssa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä. Toimintaterapeutti osallistuu lapsen kuntoutussuunnitelman laadintaan lähettävän tahon kanssa ja toimintaterapiatyöhön kuuluu vuorovaikutuksellinen keskustelu ja yhteistyö muun muassa lapsen päivähoidon, koulun ja muiden terapeuttien tai hoitohenkilöiden kanssa, sekä keskustelu- ja ohjaustilanteet lapsen vanhempien tai huoltajien kanssa.

Lasten toimintaterapian menetelminä käytetään leikkiä, sensorisen integraation terapiaa, NDT, Bobath -lähestymistapaa, luovia toimintoja, pelejä, rakenteluja ja muita tehtäviä tai vaikkapa yksittäisten taitojen ja toimintojen, kuten kengännauhojen sitomisen tai ruokailun harjoittelua. Yhdessä laaditut tavoitteet ohjaavat toimintaterapiamenetelmien valintaa ja terapiassa lapsi osallistuu itse toiminnan suunnitteluun ja häntä tuetaan itseohjautuvuuteen. Tavoitteena on, että toimintaterapiassa käy iloinen ja aktiivinen leikkijä, joka oppii siirtämään terapiassa opitut taidot omaan arkiympäristöönsä.

Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammatti ja toimintaterapeutin ammattinimikettä voivat käyttää vain tutkinnon suorittaneet henkilöt.
Kuntoutusasema Kompassissa on toimintaterapeuttien käytössä kaksi isoa vastaanottotilaa, joissa monipuolinen ja laadukas välineistö terapian toteuttamiseen. Lisäksi käytössä on harjoituskeittiö sekä ryhmätyöskentelytilat. Kompassissa työskentelee kaksi toimintaterapeuttia itsenäisenä ammatinharjoittajana, lisäksi Sanna Fredrikssonin työntekijänä 2014 alkaen Heidi Kaikkonen.

Kuntoutusasema Kompassin toimintaterapeuttien työtä ohjaavat useat teoriat ja viitekehykset, kuten sensorisen integraation viitekehys, kehitykselliset viitekehykset, kognitiivinen viitekehys, ICF – viitekehys. Terapian lähestymistapa valitaan aina yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeen mukaan.

Sanna Fredriksson

040 502 5512

Toimintaterapeutti 1996
Sensorisen integraation teoria ja terapia 1999
Terveystieteiden opettajan opinnot 2008
Terveystieteiden maisteri, pääaineena toimintaterapia 2009

Työkokemus ja erityisosaaminen lasten toimintaterapiasta:
Yli 25 vuoden työkokemus liikuntavammaisista, kehitysvammaisista ja muista neurologisista erityisvaikeuksista kärsivistä lapsista. Erityisosaamisena sensorisen integraation menetelmä. Päätoiminen itsenäinen ammatinharjoittaja vuodesta 1996. Lisäksi sivutoimisena tuntiopettaja ja kouluttajana muun muassa Turun ammattikorkeakoulussa ja Salon seudun aikuisopistossa.
Kohderyhmä: lapset ja nuoret

Työskentelykielet: suomi, (tukiviittomat, kuvakommunikaatio), englanti

Tarjoan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta suomenkielellä seuraavissa kunnissa;
Salo, Kemiönsaari, Koski Tl, Marttila, Paimio, Sauvo, Somero, Aura, Loimaa, Oripää, Pöytyä, Kaarina, Kustavi, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Raisio, Rusko, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Vehmaa.

Voit kysellä vapaita / vapautuvia terapiapaikkoja ottamalla yhteyttä minuun.

 henkilot Sanna Fredriksson 2

Karoliina Vähä-Kouvola

0400 587 619


Toimintaterapeutti (AMK) 1999
NDT/ Bobath
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Pidemmät ammattitaitoa syventävät sekä täydentävät koulutukset:

Leikki lasten toimintaterapiassa (10 ov) 2004
AHA (Assisting Hand Assessment) – koulutus 2006
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen / ADHD – valmentaja (20 op) 2008-2009
Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi 2010
Neurologisen lapsen moniammatillinen kuntoutus 2013
NDT, Bobath – peruskurssi (20 op) 2014-2015
Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavan kuntoutuksen hyvät käytännöt 2017
Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä (5 op) 2022

Lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset (1.1.2017 lukien):

ICF – koulutus 2017
Vanhemmuuden voimavarakeskeinen ohjaus 2017
Vibraation, paino- ja painetuotteiden sekä hengityksen hyödyntäminen lasten- neurologisessa kuntoutuksessa 2018
Sensorisen integraation perusteet 2020
Näin lapsi oppii tunnetaitoja 2020
Aistikoulutus (neuropsykiatrisesti oireilevien henkilöiden aistitiedon käsittelyn erityisyys, syömisvaikeudet ja arjen tuen mahdollisuudet) 2021
Lasten ja nuorten moninaiset ongelmat 2021
Aistikoulutuspäivä (neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten aistitiedon käsittelyn erityisyys ja tuen mahdollisuudet oppimisympäristössä) 2021
Kynätaidot haltuun 2022
Joustavaa arkea –Zones of Regulation® 2022
Kynäote haltuun 2022
Toimintaterapeuttista tunnetyöskentelyä arjen keskellä 2022
Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa 2022
Fysioterapia ja Toimintaterapia – koulutuspäivät 2022
SI – kongressi 2022
Neuropsykiatriset oireet nuoren arjessa – keinot sujuvampaan arkeen 2022
Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidon tukeminen 2022
Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa 2022
Erityisryhmien seksuaalisuus 2022


Työkokemus ja erityisosaaminen lasten toimintaterapiasta:
Yli 20 vuoden työkokemus liikunta- ja kehitysvammaisten sekä muiden neurologisesti sairastuneiden / vammautuneiden lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Erityisosaamisena NDT/Bobath – lähestymistapa, neuropsykiatrinen valmennus sekä leikkitaitojen arviointi ja kehittäminen. Pitkä kokemus CP- ja monivammaisten lasten terapiasta sekä näiden asiakkaiden myötä moniammatillisesta työskentelystä. Itsenäinen ammatinharjoittaja vuodesta 2001 alkaen.

Kohderyhmä: lapset ja nuoret

Työskentelykielet: suomi (tukiviittomat, kuvakommunikaatio)

Tarjoan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta suomenkielellä seuraavissa kunnissa;
Salo, Kemiönsaari, Koski Tl, Marttila, Paimio, Sauvo, Somero

Voit kysellä vapaita / vapautuvia terapiapaikkoja ottamalla yhteyttä minuun.

 

 henkilot Karoliina Vaha Kouvola 2

Heidi Kaikkonen

044 702 2002

Kasvatustieteen kandidaatti (LTO) 2003
Toimintaterapeutti (AMK) 2013
Toiminnanohjauksen TOTAKU- ja sosiaalisen toimintakyvyn SOTOKU-koulutus 2017
Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio- koulutus (YAMK) jatkuu

Työkokemus ja erityisosaaminen lasten toimintaterapiasta:
Työkokemusta lasten parissa vuodesta 2003 lähtien. Aiemmalta koulutukselta kasvatustieteen kandidaatti (LTO); vastannut päiväkodissa esiopetuksesta sekä toiminut pedagogisena johtajana. Toimintaterapeutiksi valmistunut vuonna 2013, jonka jälkeen ollut töissä lastenneurologian osastolla. Kuntoutusasema Kompassissa aloittanut syksyllä 2014. Työskennellyt lasten ja nuorten kanssa, joilla on esim. liikunta-/kehitysvamma tai muita neurologisia erityisvaikeuksia.

Kohderyhmä: lapset ja nuoret

Työskentelykielet: suomi, (tukiviittomat, kuvakommunikaatio)

Tarjoan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta seuraavien kuntien alueelle; Salo, Kemiönsaari, Koski Tl, Marttila, Paimio, Sauvo, Somero, Aura, Loimaa, Oripää, Pöytyä, Kaarina, Kustavi, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Raisio, Rusko, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Vehmaa.

Voit kysellä vapaita / vapautuvia terapiapaikkoja ottamalla yhteyttä minuun.

 heidi kaikkonen 2