Toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät asiakkaat, joilla on vammautumisesta, sairaudesta tai elämäntilanteesta johtuvia vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toimista ja leikistä. Lasten toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia, kykyjä ja taitoja, joita lapsi tarvitsee arkielämässään. Lasten toimintaterapian tavoitteena onkin tukea lapsen kokonaiskehitystä ja omatoimisuutta sekä itsetuntoa niin, että rajoituksistaan huolimatta lapsi oppii leikkimään ja olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, sekä oppii itsestä huolehtimisen keinoja yksilöllisen kehityksensä mukaisesti.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapiatutkimuksiin, sekä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Terapian tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja vanhempien tai huoltajien kanssa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä. Toimintaterapeutti osallistuu lapsen kuntoutussuunnitelman laadintaan lähettävän tahon kanssa ja toimintaterapiatyöhön kuuluu vuorovaikutuksellinen keskustelu ja yhteistyö muun muassa lapsen päivähoidon, koulun ja muiden terapeuttien tai hoitohenkilöiden kanssa, sekä keskustelu- ja ohjaustilanteet lapsen vanhempien tai huoltajien kanssa.

Lasten toimintaterapian menetelminä käytetään leikkiä, sensorisen integraation terapiaa, NDT, Bobath -lähestymistapaa, luovia toimintoja, pelejä, rakenteluja ja muita tehtäviä tai vaikkapa yksittäisten taitojen ja toimintojen, kuten kengännauhojen sitomisen tai ruokailun harjoittelua. Yhdessä laaditut tavoitteet ohjaavat toimintaterapiamenetelmien valintaa ja terapiassa lapsi osallistuu itse toiminnan suunnitteluun ja häntä tuetaan itseohjautuvuuteen. Tavoitteena on, että toimintaterapiassa käy iloinen ja aktiivinen leikkijä, joka oppii siirtämään terapiassa opitut taidot omaan arkiympäristöönsä.

Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammatti ja toimintaterapeutin ammattinimikettä voivat käyttää vain tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Kuntoutusasema Kompassissa on toimintaterapeuttien käytössä 2 isoa vastaanottotilaa, joissa monipuolinen ja laadukas välineistö terapian toteuttamiseen. Lisäksi käytössä on harjoituskeittiö sekä ryhmätyöskentelytilat. Kompassissa työskentelee kaksi (2) toimintaterapeuttia itsenäisenä ammatinharjoittajana, lisäksi Sanna Fredrikssonin työntekijänä 2014 alkaen Heidi Kaikkonen.

Sanna Fredriksson

040 502 5512


Toimintaterapeutti 1996
Sensorisen integraation teoria ja terapia 1999
Terveystieteiden opettajan opinnot 2008
Terveystieteiden maisteri, pääaineena toimintaterapia 2009

Työkokemus ja erityisosaaminen lasten toimintaterapiasta:
Työkokemusta liikuntavammaisista, kehitysvammaisista ja muista neurologisista erityisvaikeuksista kärsivistä lapsista. Erityisosaamisena sensorisen integraation menetelmä. Päätoiminen itsenäinen ammatinharjoittaja vuodesta 1996. Lisäksi sivutoimisena tuntiopettaja ja kouluttajana muun muassa Turun ammattikorkeakoulussa ja Salon seudun aikuisopistossa.

Työskentelykielet: suomi, englanti, ruotsi

 henkilot Sanna Fredriksson 2

Karoliina Vähä-Kouvola

0400 587 619


Toimintaterapeutti (AMK) 1999
NDT/ Bobath -terapeutti 2015
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2009

Työkokemus ja erityisosaaminen lasten toimintaterapiasta:
Työkokemusta liikunta- ja kehitysvammaisten sekä muiden neurologisesti sairastuneiden / vammautuneiden lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Erityisosaamisena NDT/Bobath – terapia, neuropsykiatrinen valmennus sekä leikkitaitojen arviointi ja kehittäminen. Pitkä kokemus CP- ja monivammaisten lasten terapiasta sekä näiden asiakkaiden myötä moniammatillisesta kuntoutuksesta ja yhteisterapioista. Itsenäinen ammatinharjoittaja vuodesta 2001 alkaen.

Työskentelykielet: suomi, (englanti, ruotsi)

 henkilot Karoliina Vaha Kouvola 2

Heidi Kaikkonen

044 702 2002

Kasvatustieteen kandidaatti (LTO) 2003
Toimintaterapeutti (AMK) 2013
Toiminnanohjauksen TOTAKU- ja sosiaalisen toimintakyvyn SOTOKU-koulutus 2017

Työkokemus ja erityisosaaminen lasten toimintaterapiasta:
Työkokemusta lasten parissa vuodesta 2003 lähtien. Aiemmalta koulutukselta kasvatustieteen kandidaatti (LTO); vastannut päiväkodissa esiopetuksesta sekä toiminut pedagogisena johtajana. Toimintaterapeutiksi valmistunut vuonna 2013, jonka jälkeen ollut töissä lastenneurologian osastolla. Kuntoutusasema Kompassissa aloittanut syksyllä 2014. Työskennellyt lasten ja nuorten kanssa, joilla on esim. liikunta-/kehitysvamma tai muita neurologisia erityisvaikeuksia.

Työskentelykielet: suomi, (englanti, ruotsi)

 heidi kaikkonen 2